Yazdır

Finansal enstrümanlar ve kurumlar, günümüz ekonomik sisteminin en önemli unsurları arasında kabul edilmektedir. Parasal sistemin araçlarına dayalı finansman imkanları çoğu zaman sermaye birikiminin yeterliliği ile birlikte ele alınmaktadır.

Üretim sermayesi ve sermayedarların mobilitesinin artması ile finans piyasaları daha işlevsel hale gelmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişme ve değişme, bazı yorumlardaki finans kurumlarının işlevlerinin azalması beklentisinin aksine yaygınlaşması neticesini getirmektedir.

Finans kurumları; özellikle gelişmekte olan ülkelerde, henüz finans piyasası ve enstrümanları ile yeterince tanışmamış çok büyük bir tüketici ve girişimci kitlenin olmasından hareketle strateji belirlemektedir.

Bunun sonucu olarak, gelişmekte olan ülkelerde yeterince büyümüş banka ve diğer finans kurumları, gelişmeye açık pazarlara yönelmektedir.

2000'li yılların ikinci yarısında Türkiye'ye yapılan banka yatırımları bu çerçevede değerlendirilebilir. Sektör Türkiye'de karlılık açısından da bu yıllarda büyük bir ivme elde etmiştir.

Hızlı değişim ve büyümelerin olası bir takım riskleri ve yan etkilerinin yanısıra dünya finansal sisteminde ortaya çıkan risklerin ülkemiz için ne derece geçerli olduğu da araştırmaya değer bir konudur.

Finansal Bilgiye ve Araştırmaya Niye İhtiyaç Duyulur
Aşağıda akademik yaklaşımların yanı sıra iş çevreleri, kamu kurumları ve diğer meraklılar için de geçerli olabilecek sebepler sıralanmaya çalışılmıştır. Finansal kurum ve araçlar konusundaki bilgilenme şu amaçlara hizmet edebilir.

   1. Finansal kurumlara ve araçlara olan ihtiyacın sebebini ve varsa sınırlarını açığa çıkarmak.
   2.Finansal enstrümanların çeşitliliği ve genişleme gerekliliği konusundaki hipotezleri test etmek.
   3. Finansal kurum ve araçlar, hangi durumlarda ekonomiyi güçlendiriyor hangi durumlarda ekonomik aktiviteyi durağanlaştırıyor ya da geriletiyor?
   4. Farklı durumlarda hangi araç ya da tekniklerin uygulanabileceğini belirlemek.
   5. Bir finansal kurum veya aracı diğerinin alternatifi olarak kullanabilmek.
   6. Finansal kayıp ve kazançlar oluşurken bunların süreçlerini ayırt edebilmek ve kaydedebilmek.
   7. Yeni yatırımların finansmanında ya da atıl fonların değerlendirilmesinde geçmişte yaşanan başarı ve başarısızlık hikayelerini daha iyi anlayabilmek.
   8. Finansal araç ve kurumlara ne zaman başvurulması gerektiğini ifade eden etmenleri anlamak.
   9. Karmaşık bir sistemde gerçek üretim faktörlerini ve finansal işlem faktörlerini ilişkide olduğu diğerlerinden ayırt edebilmek.
            10. Finansal algılamalara ilişkin kişi ve grup davranışlarını tahmin etmek ya da etkilemek. Kurumların borçlu ya da alacaklı firma ve kişilere olan bakış açılarını öğrenmek. Uygun davranış sergilemek. Paniğe ve gereksiz rehavete kapılmamak.

www.akademikfinans.com